Sbírky

        

Václav Hollar vytvořil během svého tvůrčího období kolem 400 přípravných kreseb a 3000 leptů, jež se staly středem pozornosti mnohých evropských i mimoevropských sběratelů a kulturních institucí. Velké sbírky Hollarových děl nalezneme například v Britském muzeu, londýnské Národní galerii, Královské knihovně na zámku Windsor (obsahuje téměř kompletní Hollarovo dílo, včetně řady unikátních knih vyskytujících se dnes velmi vzácně, pro něž umělec vytvořil řadu ilustrací), ve Fisher Library náležející k Univerzitě v Torontu, vídeňské Albertině, v kabinetu rytin v Berlíně a Drážďanech nebo v Hollareu, které je majetkem Národní galerie v Praze.

Rozsahem menší, nicméně reprezentativní a pozoruhodnou kolekci Hollarových rytin vlastní Památník národního písemnictví ve fondech tří význačných sběratelů a osobností české kulturní scény konce 19. a první poloviny 20. století – Jiřího Karáska ze Lvovic, Jarmila Krecara z Růžokvětu a Arna Sáňky. Sbírka leptů zahrnuje široké spektrum námětů z oblasti kostýmní tvorby, městských vedut, krajin, žánrových výjevů, portrétů, karikatur či mytologických, historických i politických událostí a map. V neposlední řadě jsou součástí sbírky také grafiky zachycující rostlinné, zoomorfní či jiné přírodopisné motivy.

Nejrozsáhlejší část kolekce náležející ke Karáskově grafickému kabinetu vychází především z pečlivého výběru leptů vytvořených podle děl proslulé sbírky lorda Thomase Howarda z Arundelu či podle obrazů a grafik Albrechta Dürera, Andrey Mantegni, Anthonise van Dycka a mnoha dalších. Nedílnou součástí jsou také mimořádné pečlivě provedené podobizny osobností z Anglie a Vlámska či ilustrace vytvořené pro slavné třísvazkové dílo historika Williama Dugdalea „Monasticon Anglicanum“ zobrazující církevní stavby a jednotlivé řeholní řády působící v Anglii.

Nesmírný tematický rozsah, kvalita a precizní provedení jednotlivých grafických listů vyznačující se zvláště jemností a čistotou, řadí Václava Hollara k umělcům hojně žádaným v okruhu soukromých sběratelů a znalců umění do dnešní doby. Nebylo tomu jinak ani u Jiřího Karáska ze Lvovic, kterému se podařilo získat kolem 182 Hollarových rytin, a obohatit tím tak svou rozsáhlou sbírku obrazů, grafiky, kreseb, plastiky a jiných uměleckých předmětů čítající více než 38 000 uměleckých děl české i světové provenience. Zájem o předního barokního grafika projevil také vlastnictvím mnoha literárních studií a soupisů umělcova díla od českých i zahraničních znalců. Karáskovu sběratelskou vášeň ve vlastnictví děl Václava Hollara zdaleka nepřevýšily kolekce Jarmila Krecara z Růžokvětu a Arna Sáňky, v jejichž fondech můžeme nalézt pouze jednotlivé kusy, nicméně i ty vhodně doplňují výtvarné sbírky Památníku národního písemnictví.

 


Katalog

 

Barbora Vlášková: Wenceslaus Hollar Bohemus (1607–1677)Barbora Vlášková: Wenceslaus Hollar Bohemus (1607–1677). Ze sbírek Památníku národního písemnictví

 

Publikace prezentuje formou úvodní stati a katalogových hesel soubor volných grafických listů i knižních ilustrací jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století pocházejících ze sbírek PNP. Představena je zde kolekce leptů Václava Hollara, která je zastoupena ve fondech význačných sběratelů a postav české kultury konce 19. a první poloviny 20. století – Jiřího Karáska ze Lvovic, Jarmila Krecara z Růžokvětu či Arna Sáňky – a jež dosud stála stranou badatelského zájmu. Studie přibližuje osud,počátky uměleckého zrání, problematiku konfesijní příslušnosti a možné důvody Hollarova odchodu do zahraničí, kde prožil většinu svého života. Současně se věnuje vzniku a vývoji tří sběratelských fondů, ve kterých se zachovala tato unikátní kolekce obsahující na dvě stovky Hollarových grafik.

 

Cena: 390,- Kč
Tituly PNP distribuuje www.kosmas.cz.
Publikaci je také možné objednat na: tel.: + 420 220 516 695, linka 312;
e-mail: mikulovahana@pamatnik-np.cz

 


O výstavě

 

Autorka a kurátorka: Barbora Vlášková

Layout a grafický design: Jaroslav Tvrdoň, Lab.SNG

Produkce a propagace: Romana Štorková Maliti, Vladimír Uhlík

Technická realizace: Lab.SNG

Pořadatel:

Památník národního písemnictví

 

Spolupráce:

Slovenská národná galéria

 

Podpora:

Ministerstvo kultury České republiky

 

Partneři: 

Canon

 

NetAdmin

 

Mediální partneři:

Český rozhlas

 

Literární noviny

 

Dějiny a současnost

 

Grapheion

 


Literatura:


ALBÍN VRCHBĚLSKÝ, Jan Akron a Antonín TRUHLÁŘ, eds. Jana Albína Ezopovy fabule a
Brantovy rozprávky. V Praze: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost
a umění, 1901. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku.
Skupina první, Památky řeči a literatury české.

ASSMANN, Jan Nepomuk... et al. Sen o říši krásy: sbírka Jiřího Karáska ze Lvovic: [katalog
výstavy]: Obecní dům, Památník národního písemnictví: České umění 17.–20. století 11. 5. – 9. 7.
2001. Evropské umění 16.–20. století a Slovanská galerie 8. 8. – 14. 10. 2001. Praha: Obecní dům,
2001.

Bajky Ezop & Hollar. Vyd. 2. V Praze: Naše vojsko, 1957.

BOROVSKÝ, František Adolf. Václav Hollar: Doplňky ku G. Partheyovu popisnému seznamu jeho
rytin. Praha, 1898.

BOROVSKÝ, František. Václav Hollar a české Hollareum. Praha, 1907.

DAČEVA, Rumjana (ed.). Evropská grafika 15.–18. století ze sbírky Jiřího Karáska ze Lvovic. Praha:
Památník národního písemnictví, 2000.

DAČEVA, Rumjana. In: ASSMANN, Jan Nepomuk... et al. Sen o říši krásy: sbírka Jiřího Karáska ze
Lvovic: [katalog výstavy]: Praha: Obecní dům, 2001.

DAČEVOVÁ, Rumjana a kol. Karáskova galerie: České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a
první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie. Praha: Památník národního písemnictví, 2012.

DENKSTEIN, Vladimír. Hollarovy rané kresby z let 1625–1630. Umění: časopis Ústavu dějin umění
Akademie věd České republiky. Praha, 25 (1–6), 1977.

DENKSTEIN, Vladimír. Václav Hollar: Kresby. Praha: Odeon, 1978.

DENKSTEIN, Vladimír. Dodatek k údajům o rodině Václava Hollara. Umění: časopis Ústavu dějin
umění Akademie věd České republiky. Praha, 27(1–6), 1979.

DLABAČ. Allegemeines historiches Künstler-Lexikon für Böhmen, Mähren und Schlesien. Prag: G.
Haase, 1815.

DOLENSKÝ, Antonín. Václav Hollar: Český rytec. Praha: Veraikon, 1919.

DOSTÁL, Eugen. Václav Hollar. Praha: Jan Štenc, 1924.

DUPÁČOVÁ, Gabriela. Benjamínek Moderní revue Jarmil Krecar: Literární archiv. 28. 1997.

EERDE van, Katherine. Wenceslaus Hollar: delineator of his times.. Charlottesville: University press
of Virginia, 1970.

EVELYN, John, William BRAY a John FORSTER. Diary and correspondence of John Evelyn.
London: H. Colburn, 1857.

FEJTOVÁ, Olga. Jednota bratrská a rodinné zázemí Václava Hollara. In: Český časopis historický.
111/2013, č. 1. Praha: Historický ústav AV ČR, 2013.

FEJTOVÁ, Olga. Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů
pražského sboru. Documenta Pragensia, Praha: Archiv hlavního města Prahy, 2014.

FUČÍKOVÁ, Eliška. Veduta v rudolfínském krajinářství. Umění. XXXI., 1983.

GODFREY, Richard T. Wenceslaus Hollar: A Bohemian Artist in England. New Haven: Yale
University Press, 1994.

GRIFFITHS, Anthony. The Print in Stuart Britain 1603–1689, British Museum, London 1998.

GRIFFITHS, Anthony. Hollar a jeho vliv v Anglii. In: Václav Hollar: 1607–1677 a Evropa mezi
životem a zmarem [Sbírka grafiky a kresby, Sbírka starého umění – Palác Kinských 12. 10. 2007 – 14.
1. 2008]. V Praze: Národní galerie, 2007.

HELLER, Joseph. Handbuch für Kupferstichsammler. Auf Grundlage der 2. aufl. von Heller, Pract.
Handbuch für Kupferstichsammler neu bearb. und um da. Leipzig: T. O. Weigel, 1870–1973.

HOLLSTEIN, F. W. H. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450–1700.
Amsterdam: Menno Hertzberger, [1888–1957].

KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří. Grafický kabinet v Karáskově galerii. Hollar: sborník grafické práce.
III., 1926.

KARÁSEK ZE LVOVIC, Jiří. Nepravděpodobné výročí. Národní politika. 62(39), 1944.

KESNEROVÁ, Gabriela a Anthony GRIFFITHS. Václav Hollar: kresby z Grafické sbírky Národní
galerie v Praze: k 300. výročí umělcova úmrtí: Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, červenec–srpen
1977. Praha: Národní galerie, 1977.

KESNEROVÁ, Gabriela a Anthony GRIFFITHS. Wenceslaus Hollar: Kresby a grafické listy ze
sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie v Praze, 1983.

KESNEROVÁ, Gabriela a Anthony GRIFFITHS. Wenceslaus Hollar: Prints and Drawings: From the
Collectins of the National Gallery, Prague, and the British Museum, London. London: Trusteca of the
British Museum, 1983.

KINKEL, Gottfried. Mosaik zur Kunstgeschichte. Berlin: R. Oppenheim, 1876.

KOLAŘÍK, Karel. Knihomil a Knihomol: Nad bibliografickými časopisy Ludvíka Bradáče. Zprávy
Spolku českých bibliofilů v Praze. 2006

KRECAR, Jarmil. Večer s Hollarem: improvisace. Praha: Jaroslav Picka, 1930

KUBÁT, Petr. Mezi fatálními ženami, morózními smutky a krásnými knihami. Jarmil Krecar (z
Růžokvětu) a svět české dekadence. 2009, 194 s. Rigorózní práce. FF JČU – Historický ústav, České
Budějovice.

MÜLLER, Bohuslav Jan. Václav Hollar, rytec.: Pokus životopisný. Časopis českého musea. 28(4),
1854.

NAGLER, Georg Kaspar. Neues allgemeines Künstler-Lexikon. 3. Aufl. Leipzig: Schwarzenberg,
1852.

NEUMANN, Jaromír. Karel Škréta: 1610–1674: [katalog výstavy, Praha, říjen–listopad 1974]. Praha:
Národní galerie, 1974.

OLDYS, William. Hollar Wenceslaus. In: ADAMS, John. Biographia Britannica : or, The lives of the
most eminent persons who have flourished in Great Britain and Ireland, from the earliest ages, down
to the present times. 4. London: W. Innys, 1747.

PARTHEY, Gustav. Wenzel Hollar: beschreibendes Verzeichniss seiner Kupferstiche von Gustav
Parthey. Berlin: Verlag Der Nicolaischen Buchhandlung, 1853.

PAV, John I. Wenceslaus Hollar in Germany: 1627–1636. The Art Bulletin LV. 1973.

PENNINGTON, Richard. A descriptive catalogue of the etched work of Wenceslaus Hollar
1607–1677. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.

PLINIUS SECUNDUS, Gaius et al. Histoire naturelle. Paris: Belles Lettres, 1947–1998.

QUANDT, Johann Gottlob von. Entwurf zu einer Geschichte der Kupferstecherkunst und deren
Wechselwirkungen mit andern zeichnenden Künsten. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1826.

RICHTER, Stanislav. Václav Hollar: umělec a jeho doba 1607–1677. Praha: Vyšehrad, 1977.

RYBIČKA, Antonín. O rodině Holarů z Prachně: Dodatek k životopisu Václava Holara z Prachně.
Časopis Musea království Českého. 29(3), 1855.

SANDRART, Joachim von. L'academia todesca della architectura: Oder Teutsche Academie der
Edlen Bau- Bild- und Mahlerey-Künste. Nürnberg: Jacob von Sandrart, gedruckt bey J. P.
Miltenberger, 1675–1679.

SEIFERTOVÁ, Hana. Vladimír Denkstein: Václav Hollar – Kresby. Umění XXVII. (1–6), 1979.

SLAVÍČEK, Lubomír. „Sobě, umění, přátelům“: kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě
1650–1939. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister, 2007.

STOLÁROVÁ, Lenka a Vít VLNAS, eds. Karel Škréta 1610–1674: Doba a dílo. V Praze: Národní
galerie, 2011.

STRIEDER, Peter. Dürer. Königstein: Hans Koster, 1981.

TOMAN, Prokop. Karáskova galerie v Tyršově domě v Praze. In: Umění a sběratelství. Praha, 1930.

URZIDIL, Johannes a SPRINZELS, Franz. Wenceslaus Hollar, der Kupferstecher des Barock. Wien:
Rolf Passer, 1936.

URZIDIL, Jan. Václav Hollar: Umělec, vlastenec, světoobčan. Praha: Orbis, 1937.

VERTUE, George. A description of the works of the ingenious delineator and engraver Wenceslaus
Hollar: disposed into classes of different sorts; with some account of his life. London: Printed for the
editor G. V., 1745.

VLNAS, Vít, ed. Sláva barokní Čechie: umění, kultura a společnost 17. a 18. století. V Praze: pro
Národní galerii v Praze realizovalo nakl. Paseka, 2001.

VLNAS, Vít. Návrat českého vyhnance: Hollar a Hollareum v českém kulturním povědomí. In:
Václav Hollar 1607–1677 a Evropa mezi životem a zmarem., (ed.) Alena Volrábová. V Praze:
Národní galerie, 2007.

VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19.
století. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2006.

VOLKOVÁ, Jiřina, ed. Václav Hollar: 1607–1677: Kresby – lepty: Katalog výstavy, Praha 1969.
Praha: Národní galerie, 1969.

VOLRÁBOVÁ, Alena (ed.). Václav Hollar 1607–1677 a Evropa mezi životem a zmarem: [Národní
galerie v Praze – Sbírka grafiky a kresby, Sbírka starého umění: Palác Kinských, 12. 10. 2007 – 14. 1.
2008]. V Praze: Národní galerie, 2007.

VOLRÁBOVÁ, Alena. Raná léta Václava Hollara. In: STOLÁROVÁ, Lenka, ed.. Karel Škréta a
malířství 17. století v Čechách a v Evropě. V Praze: Národní galerie, 2011.

VOLRÁBOVÁ, Alena. Václav Hollar a Friedrich Brentel. Umění: časopis Ústavu dějin umění
Akademie věd České republiky. LXII(5), Praha, 2014.

VYDRA, Št. K. Hollarové z Práchně. Památky archeologické a místopisné: organ Archaeologického
sboru Musea království Českého a Historického spolku v Praze. Praha: Archaeologický sbor Musea
království Českého, 1906/08(22), 1906.

WALKER, John, Thomas HEARNE a John AUBREY. Letters written by eminent persons in the
seventeenth and eighteenth centuries. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown; 1813.

ŽANTOVSKÝ, Jiří. Nezastřený obraz Karáskovy galerie. In: KOSTKOVÁ, Jana. A chceš-li, vyslov
jméno mé: k stému výročí narození Jiřího Karáska ze Lvovic. Praha: Památník národního písemnictví,
1972.

ŽIVNÝ, Ladislav Jan. Václav Hollar: Nové příspěvky k jeho životopisu. Zvláštní otisk z Naší doby
XVIII. Praha: Tiskem Edvarda Leschingra, 1911.

ŽIVNÝ, Ladislav J. Hollarův životopisec George Vertue: Příspěvek Methodicko-kritický. Hollar:
Periodický sborník grafické práce. II. (1), 1924–1925.